Betaal veilig met iDEAL of Bancontact

Zakgoed, supplementen & BigBoxen

Handige bezorgservice

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FORFARMERS BELGIUM BVBA

1.      Definities
1.  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ForFarmers Belgium BVBA: ForFarmers Belgium of een dealer van ForFarmers Belgium BVBA.
b. Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ForFarmers Belgium een Overeenkomst is aangegaan of wil aangaan, alsmede voor wie ForFarmers Belgium leveringen en prestaties verricht of zal verrichten alsmede voor wie een aanbod van ForFarmers Belgium heeft ontvangen.
c. Overeenkomst: iedere mondelinge en schriftelijke overeenkomst die tussen Afnemer en ForFarmers Belgium tot stand komt en alle aanvullingen en wijzigingen daarop. Tevens vallen hieronder alle rechtshandelingen betreffende deze Overeenkomst.
d. ForFarmers Group: alle entiteiten die onderdeel danwel verbonden zijn met de ForFarmers Group B.V.

2.  Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Afnemer en ForFarmers Belgium, waaronder niet limitatief begrepen Overeenkomsten, aanbiedingen, diensten en offertes van of met ForFarmers Belgium, ook indien deze niet (nader) zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van ForFarmers Belgium en door derden die door ForFarmers Belgium zijn ingeschakeld.

3. Aanbod en aanvaarding
1. Aanbiedingen van ForFarmers Belgium zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is weergegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding bij ForFarmers Belgium bekende gegevens.
2. Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging van ForFarmers Belgium danwel door het begin van de feitelijke uitvoering door ForFarmers Belgium
3. Wijzigingen in de Overeenkomst en/of afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door ForFarmers Belgium zijn bevestigd. Indien afwijkingen en/of wijzigingen leiden tot een verhoging in de kosten, is ForFarmers Belgium gerechtigd deze door te berekenen aan Afnemer.

4. Prijzen
1. Alle prijzen vermeld in aanbiedingen en/of Overeenkomsten zijn vast en exclusief btw.
2. Indien na het sluiten van de Overeenkomst verhoging van de kostprijs optreedt, dan is ForFarmers Belgium gerechtigd om deze verhoging door te berekenen aan Afnemer of de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeloosstelling.

5. Levering
1. Bij levering Franco zijn de producten voor rekening en risico van Afnemer op het moment van lossen. Afnemer dient zorg te dragen voor deugdelijk ontvangstmateriaal, opslagfaciliteiten en voor een onbelemmerde en risicoloze bereikbaarheid van die opslagfaciliteiten.
2. ForFarmers Belgium is bevoegd om te leveren in gedeelten. Bij een Overeenkomst waarbij een periode en/of prijs is vastgesteld, dient afname te geschieden naar rato van de overeengekomen periode.
3. Indien ForFarmers Belgium geen producten aan Afnemer kan leveren, omdat Afnemer deze producten niet afneemt, is ForFarmers Belgium gerechtigd om:
a. producten op te slaan;
b. producten te verkopen
dit alles voor rekening en risico van Afnemer. De eventuele hieruit voortvloeiende schade is voor rekening van Afnemer.
4. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.        Betaling
1. Betaling aan ForFarmers Belgium dient te geschieden vóór de op de factuur vermelde vervaldatum, zonder verrekening, korting en/of opschorting, door voldoening op een door ForFarmers Belgium op te geven bank- of girorekening.
2. Indien niet binnen overeengekomen vervaldag is betaald, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer jegens ForFarmers Belgium direct opeisbaar geworden. Wanneer de factuur niet tijdig betaald wordt, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente verschuldigd gelijk aan 10% op jaarbasis. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding – verhoging wegens wanbetaling – verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00 euro.
3. Indien niet voldaan wordt aan gestelde vervaldatum van artikel 6.1. is ForFarmers Belgium gerechtigd om:
a. De Overeenkomst als ontbonden te beschouwen;
b. Alle leveringen uit Overeenkomsten met Afnemer te staken totdat een betaling is ontvangen. De kosten voor opslag zijn voor rekening van Afnemer.
Hierbij behoudt ForFarmers Belgium het recht op volledige schadevergoeding.
4. Betalingen na vervaldatum door of vanwege Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, gerechtelijke kosten, verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de opstaande vorderingen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.
5. Op verzoek van ForFarmers Belgium is Afnemer verplicht om medewerking te verlenen tot vooruitbetaling van producten en/of diensten en/of voldoende zekerheid te verstrekken voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen van Afnemer.
6. ForFarmers Belgium danwel een entiteit die onderdeel is van de ForFarmers Group, is bevoegd om vorderingen die Afnemer verschuldigd is of in de toekomst zal zijn in mindering te brengen op vorderingen die Afnemer heeft op ForFarmers Belgium danwel een entiteit die onderdeel is van de ForFarmers Group.
7. Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

7.       Onderzoeksplicht en klachten
1. Afnemer dient bij aflevering op grondige en deskundige wijze te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, kan Afnemer daarop geen beroep meer doen, indien hij ForFarmers Belgium daarvan niet binnen 7 dagen na aflevering, althans binnen 7 dagen nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, doch niet later dan 6 maanden na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Indien Afnemer bezwaar heeft tegen de wijze waarop de Overeenkomst door ForFarmers Belgium is uitgevoerd, moet Afnemer onmiddellijk daarvan bij levering van het product of na verlenen van de dienst danwel bij oplevering, aan ForFarmers Belgium schriftelijk mededeling doen.
2. Indien klachten niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met de geleverde producten en/of diensten
3. Afwijkingen en verschillen die vallen binnen een, volgens de handelsgebruiken, redelijke productie-of gewichtstolerantie, gelden niet als tekortkomingen.
4. Een klacht als bedoeld in artikel 7.1. schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
5. Beantwoordt het afgeleverde product en/of dienst niet aan de Overeenkomst dan is ForFarmers Belgium slechts gehouden tot vervanging van het betreffende product, hetzij om een pro rata korting op de prijs te verlenen. Dit is slechts ter keuze van ForFarmers Belgium.
6. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd nadat ForFarmers Belgium hiermee vooraf en schriftelijk akkoord is gegaan.

8. Eigendomsvoorbehoud
1. ForFarmers Belgium behoudt zich het eigendom van door haar geleverde producten voor. Indien een factuur van ForFarmers Belgium ter zake van geleverde producten niet tijdig wordt betaald, of ForFarmers Belgium op Afnemer een vordering heeft wegens tekortschieten in nakoming van een Overeenkomst, heeft ForFarmers Belgium de bevoegdheid het door haar geleverde als haar eigendom terug te vragen.
2. Voor het geval ForFarmers Belgium het eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, verleent Afnemer aan ForFarmers Belgium danwel aangewezen derden reeds nu voor alsdan onherroepelijke machtiging om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van ForFarmers Belgium zich bevinden en die producten terug te nemen.
3. Het is Afnemer verboden om de producten buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijzen te bezwaren, zolang het eigendom van de geleverde producten niet op Afnemer is overgegaan. Afnemer is gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verkopen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Afnemer dient deze goederen slechts alleen te leveren onder beding van het betreffende eigendomsvoorbehoud.

9. Ontbinding, overmacht en bevrijding
1. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting voldoet welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, aanvraag tot een wco-procedure of schuldbemiddeling, surseance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van de onderneming van Afnemer, heeft ForFarmers Belgium het recht, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. ForFarmers Belgium is in die gevallen gerechtigd onmiddellijke voldoening van de openstaande vordering te vorderen.
2. Indien ForFarmers Belgium, door omstandigheden buiten haar wil en/of schuld, een Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als Overmacht voor ForFarmers Belgium. ForFarmers Belgium is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid
1. Mocht in verband met de uitvoering van een met ForFarmers Belgium gesloten Overeenkomst schade ontstaan, dan is ForFarmers Belgium niet aansprakelijk voor de schade indien deze is ontstaan door:
a. Een verplichte overheidshandeling;
b. Niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen;
c. Afnemer aangeleverde onjuiste en/of onvolledige gegevens waarvan ForFarmers Belgium is uitgegaan;
d. Het gebruiken van producten en/of diensten in afwijking met door ForFarmers Belgium gegeven voorschriften en/of adviezen.
2. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig product als geleverd door ForFarmers Belgium of door een door ForFarmers Belgium in rekening gebrachte gebrekkige dienst of advies, dan is de aansprakelijkheid van ForFarmers Belgium beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van ForFarmers Belgium beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het desbetreffende product c.q. dienst of advies, echter met een maximum van € 45.000,-.

11. Diversen en toepasselijk recht
1. De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van de Overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de Overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend is. In plaats van de nietige of ongeldige bepa¬ling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partij¬en en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectie¬ve wijze zo dicht mogelijk benadert.
2. De administratie van ForFarmers Belgium strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs van Afnemer.
3. Op alle overeenkomsten met ForFarmers Belgium is Belgisch recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Gent, desgevallend de Vrederechter van het derde kanton te Gent.